Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 19 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 19 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bài 26. Oxit...

Bài 4 trang 19 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Các oxit bazơ gồm: \(CaO,C{u_2}O,{K_2}O,A{g_2}O,MgO,F{e_2}{O_3}\)\(,BaO \Rightarrow \) có 7 oxit bazơ Chú ý: ZnO là oxit lưỡng tính.. Bài 26. Oxit

Quảng cáo

Cho các oxit sau:
\(CaO\), \(NO\), \(C{u_2}O\), \({K_2}O\), \(A{g_2}O\), \(MgO\)
\(C{O_2}\), \(S{O_2}\), \(F{e_2}{O_3}\), \(ZnO\), \(N{O_2}\), \(BaO\) .
Có bao nhiêu oxit bazơ trong các oxit trên?

Các oxit bazơ gồm: \(CaO,C{u_2}O,{K_2}O,A{g_2}O,MgO,F{e_2}{O_3}\)\(,BaO \Rightarrow \) có 7 oxit bazơ
Chú ý: ZnO là oxit lưỡng tính.