Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 101 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 101 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Em hãy cho biết ý nghĩa của những cụm từ sau:...

Hoạt động 1 trang 101 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. 2 N phân tử O2 hay 12.1023 phân tử O2. Bài 23. Bài luyện tập 4

Em hãy cho biết ý nghĩa của những cụm từ sau:

Các cụm từ sau có nghĩa thế nào

Ý nghĩa

1 mol nguyên tử Al

 

0,5 mol nguyên tử N

 

2 mol phan tử O2

 

0,25 mol phân tử NaCl

Quảng cáo

 

 

Các cụm từ sau có nghĩa thế nào

Ý nghĩa

1 mol nguyên tử Al

1 N nguyên tử Al hay 6.1023 nguyên tử Al

0,5 mol nguyên tử N

0,5 N nguyên tử N hay 3.1023 nguyên tử N

2 mol phan tử O2

2 N phân tử O2 hay 12.1023 phân tử O2

0,25 mol phân tử NaCl

0,25 N phân tử NaCl hay 1,5.1023 phân tử NaCl