Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 2 trang 101 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 2 trang 101 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Em hãy cho biết ý nghĩa của những câu sau:...

Hoạt động 2 trang 101 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Khối lượng 0,5 mol nước là 9g. Bài 23. Bài luyện tập 4

Em hãy cho biết ý nghĩa của những câu sau:

Các câu sau có nghĩa thế nào

Ý nghĩa

Khối lượng mol nguyên tử của oxi là 16 g

 

Khối lượng mol phân tử của oxi là 32 g

 

Khối lượng mol của nước là 18 g

 

Khối lượng 0,5 mol nước là 9g

Quảng cáo

 

 

Các câu sau có nghĩa thế nào

Ý nghĩa

Khối lượng mol nguyên tử của oxi là 16 g

Khối lượng của N nguyên tử oxi hay 6.1023 nguyên tử oxi là 16 gam

Khối lượng mol phân tử của oxi là 32 g

Khối lượng của N phân tử oxi hay 6.1023 phân tử oxi là 32 gam

Khối lượng mol của nước là 18 g

Khối lượng của N phân tử nước hay 6.1023 phân tử nước là 18 gam

Khối lượng 0,5 mol nước là 9g

Khối lượng của 0,5 N phân tử nước hay 3.1023 phân tử nước là 9 gam