Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Quan sát các hình vẽ dưới đây ( hình 1.8 và 1.9) và thảo luận nhiệt độ nóng...

Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Làm thí nghiệm mới xác định được nhôm là chất dẫn điện, lưu huỳnh không dẫn điện.. Bài 2. Chất – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Quan sát các hình vẽ dưới đây ( hình 1.8 và 1.9) và thảo luận nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh, nhiệt độ sôi của nước, tính dẫn điện của lưu huỳnh và nhôm.

Quảng cáo

 

– Dùng dụng cụ đo mới xác định được nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh là 1130C, nhiệt độ sôi của nước là 1000C.

– Làm thí nghiệm mới xác định được nhôm là chất dẫn điện, lưu huỳnh không dẫn điện.