Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 8 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 8 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Học sinh quan sát các hình ảnh và cho biết đâu là vật thể tự nhiên , đâu là...

Hoạt động 1 trang 8 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Vải may quần áo là vật thể nhân tạo. Bài 2. Chất – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Học sinh quan sát các hình ảnh và cho biết đâu là vật thể tự nhiên , đâu là vật thể nhân tạo?

Quảng cáo

Biển là vật thể tự nhiên

Ô tô là vật thể nhân tạo

Vải may quần áo là vật thể nhân tạo

Tre, nứa là vật thể tự nhiên

Bàn, ghế là vật thể nhân tạo

Bầu trời là vật thể tự nhiên