Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 7 trang 61 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 7 trang 61 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Em hãy kể tên, công thức hóa học một số muối mà em biết....

Hoạt động 7 trang 61 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. HS. Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

– Em hãy kể tên, công thức hóa học một số muối mà em biết.

– Thảo luận nhóm để điền công thức hóa học của axit ( cột 1), nguyên tử kim loại ( cột 4) và gốc axit ( cột 5) vào bảng 5.3

– Nhận xét thành phần phân tử của muối và nêu khái niệm của muối.

– Dựa vào khái niệm muối trên, em hãy nêu công thức hóa học tổng quát.

– Một số muối: Natri clorua (NaCl), bari sunfat ( \(BaS{O_4}\)), Canxi cacbonat (\(CaC{O_3}\)).

Ta có bảng sau

CTHH của axit (1)

CTHH của muối (2)

Tên muối
(3)

Thành phần

Nguyên tử kim loại (4)

Gốc axit
 (5)

HCl

\(MgC{l_2}\)

 

Mg

-Cl

\(ZnC{l_2}\)

 

Zn

-HS

\({H_2}S\)

\(NaHS\)

 

Na

-HS

Quảng cáo

\({K_2}S\)

 

K

=S

\({H_2}S{O_4}\)

\(KHS{O_4}\)

 

K

\( – HS{O_4}\)

\(FeS{O_4}\)

 

Fe

\( = S{O_4}\)

\({H_3}P{O_4}\)

\(C{a_3}{(P{O_4})_2}\)

 

Ca

\( \equiv P{O_4}\)

\(N{a_2}HP{O_4}\)

 

Na

\( = HP{O_4}\)

\(Ba{({H_2}P{O_4})_2}\)

 

Ba

\( – {H_2}P{O_4}\)

– Nhận xét: về thành phần của muối: thành phẩn của muối gồm kim loại và gốc axit.

Khái niệm muối: phân tử muối gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit

– Dựa vào khái niệm muối trên, em hãy nêu công thức hóa học tổng quát của muối.

Công thức hóa học tổng quát của muối là \({M_n}{A_m}\)  trong đó: M là kim loại, m là gốc axit.