Trang chủ Lớp 8 Toán lớp 8 Câu hỏi 4 Bài 6 trang 49 Toán 8 Tập 1: Bài...

Câu hỏi 4 Bài 6 trang 49 Toán 8 Tập 1: Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số...

Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 49 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép tính: \(\dfrac{{x + 2}}{{x – 1}} – \dfrac{{x – 9}}{{1 – x}} – \dfrac{{x – 9}}{{1 – x}}\). Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số

Thực hiện phép tính: \(\dfrac{{x + 2}}{{x – 1}} – \dfrac{{x – 9}}{{1 – x}} – \dfrac{{x – 9}}{{1 – x}}\)

Áp dụng:

Quảng cáo

– Quy tắc đổi dấu:

\(\dfrac{A}{B} = \dfrac{{ – A}}{{ – B}}\)

– Quy tắc cộng phân thức.

\(\eqalign{
& {{x + 2} \over {x – 1}} – {{x – 9} \over {1 – x}} – {{x – 9} \over {1 – x}} \cr
& = {{x + 2} \over {x – 1}} – {{ – \left( {x – 9} \right)} \over {x – 1}} – {{ – \left( {x – 9} \right)} \over {x – 1}} \cr
& = {{x + 2} \over {x – 1}} + {{x – 9} \over {x – 1}} + {{x – 9} \over {x – 1}} \cr
& = {{x + 2 + x – 9 + x – 9} \over {x – 1}} \cr
& = {{3x – 16} \over {x – 1}} \cr} \)


Mục lục môn Toán 8