Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9:  Metan, etilen, axetilen, bezen...

Bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9:  Metan, etilen, axetilen, bezen có điểm gì chung?...

Bài 1 trang 168 SGK Hóa học 9. d) Etyl axetat, chất béo.. Bài 56. Ôn tập cuối năm – Hóa học 9

Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?

a) Metan, etilen, axetilen, bezen.

b) Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein.

c) Protein, tinh bột, xenlulozơ, polietilen.

Quảng cáo

d) Etyl axetat, chất béo.

Những chất có điểm chung sau:

a) Đều là Hiđrocacbon.

b) Đều là dẫn xuất của Hiđrocacbon.

c) Đều là hợp chất cao phân tử.

d) Đều là este.

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9