Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 5 trang 167 SGK Hóa 9: Tính thành phần phần trăm...

Bài 5 trang 167 SGK Hóa 9: Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A...

Bài 5 trang 167 SGK Hóa học 9. Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + H2O    (2). Bài 56. Ôn tập cuối năm – Hóa học 9

Cho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2Otác dụng với dung dịch \(CuSO_4\) dư. Sau khi phản ứng kết thức, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. sau đó cho phần chất rắn tác dụng với dung dịch HCl 1M thì còn lại 3,2g chất rắn màu đỏ.

a) Viết các phương trình hóa học

b) Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A ban đầu.

a) Viết PTHH, tính toán theo PTHH,

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓     (1)

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + H2O    (2)

b) Từ PTHH (1) Tính được nFe = nCu = ?

=> mFe =?

=> %mFe =?

Quảng cáo

%mAl2O3 = 100% – %mFe =?

Khi cho phần chất rắn tác dụng với dung dịch HCl thì còn lại 3,2g chất rắn màu đỏ, đó chính là đồng kim loại.

\({n_{Cu}} = {{3,2} \over {64}} = 0,05{\rm{ }}mol\)

a) Phương trình hóa học.

\(Fe + CuSO_4 → FeSO_4 + Cu\)  (1)

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + H2O    (2)

b) Thành phần phần trăm các chất

Theo PTHH (1):

\(n_{Cu} = n_{Fe} = 0,05 mol\).

\(\% Fe = {{2,8} \over {4,8}}.100\%  = 58,33\% \)

\(\% F{e_2}{O_3} = 100\%  – 58,33\%  = 41,67\% \)

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9