Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 2 trang 168 Hóa 9, Dựa trên đặc điểm nào, người...

Bài 2 trang 168 Hóa 9, Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:...

Bài 56. Ôn tập cuối năm – Bài 2 trang 168 Hóa 9. Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:…

 Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:

a) Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ.

Quảng cáo

b) Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.

Người ta sắp xếp các chất vào cùng một nhóm vì:

a) Đều là nhiên liệu.

b) Đều là gluxit.

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9