Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 6 trang 168 SGK Hóa 9, Đốt cháy 4,5g chất hữu...

Bài 6 trang 168 SGK Hóa 9, Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí...

Bài 56. Ôn tập cuối năm – Bài 6 trang 168 SGK Hóa 9. Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí…

 Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí \(CO_2\) và 2,7g \(H_2O\). Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.

Đốt cháy hợp chất hữu cơ cho \(CO_2\) và \(H_2O\), hợp chất hữu cơ này chắc chắn có hai nguyên tố C và H, có thể có nguyên tố O.

\({m_C} = {{6,6} \over {44}}{\rm{.12 }} = 1,8g;{\rm{ }}{m_H} = {{2,7} \over {18}}.2 = 0,3g.\)

Quảng cáo

\(m_O = 4,5 – 0,3 – 1,8 = 2,4g.\)

Hợp chất hữu cơ có nguyên tố O.

Đặt công thức phân tử hợp chất hữu cơ A là \(C_xH_yO_z\).

\(x = {{60.1,8} \over {4,5.12}} = 2.\)

\(y = {{0,3.60} \over {4,5.1}} = 4.\)

\(z = {{2,4.60} \over {4,5.16}} = 2\)

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ A là \(C_2H_4O_2\).

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9