Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 1 trang 168 Hóa 9, Những chất sau đây có điểm...

Bài 1 trang 168 Hóa 9, Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?...

Bài 56. Ôn tập cuối năm – Bài 1 trang 168 Hóa 9. Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?

Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất)?

a) Metan, etilen, axetilen, bezen.

b) Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein.

c) Protein, tinh bột, xenlulozơ, polietilen.

Quảng cáo

d) Etyl axetat, chất béo.

Những chất có điểm chung sau:

a) Đều là Hiđrocacbon.

b) Đều là dẫn xuất của Hiđrocacbon.

c) Đều là hợp chất cao phân tử.

d) Đều là este.

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9