Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 22.10 Trang 28 SBT Hóa 9: Người ta dùng quặng boxit...

Bài 22.10 Trang 28 SBT Hóa 9: Người ta dùng quặng boxit để sản xuất Al. Hàm lượng Al203 trong quặng...

Chia sẻ
Người ta dùng quặng boxit để sản xuất Al. Hàm lượng Al203 trong quặng là 40%. Để có được 4 tấn nhôm nguyên chất cần bao nhiêu tấn quặng ? Biết rằng hiệu suất của quá trình sản xuất là 90%.. Bài 22.10 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 22: Luyện tập chương 2 – Kim loại

Người ta dùng quặng boxit để sản xuất Al. Hàm lượng Al203 trong quặng là 40%. Để có được 4 tấn nhôm nguyên chất cần bao nhiêu tấn quặng ? Biết rằng hiệu suất của quá trình sản xuất là 90%.

Trả lời                        

Thực tế do một số nguyên nhân, chất tham gia phản ứng không tác dụng hết, nghĩa là hiệu suất dưới 100%. Người ta có thể tính hiệu suất phản ứng như sau :

1. Dựa vào một trong các chất tham gia phản ứng, công thức tính :

\(H\%  = {{Lượng thực tế đã phản ứng} \over {Lượng tổng số đã lấy}} \times 100\% \)

2.Dựa vào một trong các chất tạo thành, công thức tính :

2Al203 \(\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{criolit}^{dpnc}} \)        4 Al + 302

Quảng cáo

2x 102 tấn            4x 27 tấn

x tấn                       4 tấn

Hiệu suất phản ứng là 90%, có nghĩa là 7,55 tấn Al203 chỉ chiếm 90% khối lượng phải dùng.

Khối lượng oxit phải dùng : \({{7,55 \times 100} \over {90}} = 8,39(\ tấn )\)

Khối lượng quặng boxit: \({{8,39 \times 100} \over {40}} = 20,972(\ tấn )\)Chia sẻ