Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 22.12 Trang 28 SBT Hóa 9: Khi hoà tan 6 gam...

Bài 22.12 Trang 28 SBT Hóa 9: Khi hoà tan 6 gam hợp kim gồm Cu, Fe và AI trong axit clohiđric dư thì...

Khi hoà tan 6 gam hợp kim gồm Cu, Fe và AI trong axit clohiđric dư thì tạo thành 3,024 lít H2 (đktc) và còn lại 1,86 gam kim loại không tan.. Bài 22.12 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 22: Luyện tập chương 2 – Kim loại

Khi hoà tan 6 gam hợp kim gồm Cu, Fe và AI trong axit clohiđric dư thì tạo thành 3,024 lít H2 (đktc) và còn lại 1,86 gam kim loại không tan.

a)  Viết các phương trình hoá học.

b)  Xác định thành phần phần trăm khối lượng các kim loại.

Trả lời                        

a) Khi hoà tan hợp kim gồm 3 kim loại Fe, Cu và Al trong dung dịch HCl dư thì Cu không tác dụng, khối lượng 1,86 gam là khối ỉượng Cu. Gọi số mol Fe là x mol, AI là y mol.

Quảng cáo

Fe + 2HCl ——> FeCl2 + H2

x mol                                    x mol

2Al + 6HCl ——-> 2AlCl3 + 3H2

y mol                                       \({{3y} \over 2}\) mol

Ta có các phương trình : \(\left\{ \matrix{56x + 27y = 6 – 1,86 = 4,14 \hfill \cr x + {{3y} \over 2} = {{3,024} \over {22,4}} = 0,135 \hfill \cr} \right.\)

Giải ra ta có : x = 0,045 ; y = 0,06.

mFe = 0,045 x 56 = 2,52 (gam) ; mAl = 0,06 x 27 = 1,62 (gam).

Từ đó ta tính được thành phần phần trăm khối ỉượng các kim loại.