Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 25.7 Trang 31 SBT Hóa 9: Khí X có tỉ khối...

Bài 25.7 Trang 31 SBT Hóa 9: Khí X có tỉ khối đối với oxi bằng 1,0625. Đốt 3,4 gam khí X người ta...

Khí X có tỉ khối đối với oxi bằng 1,0625. Đốt 3,4 gam khí X người ta thu được 2,24 lít khí S02 (đktc) và 1,8 gam H20. Công thức phân tử của khí X là. Bài 25.7 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 25: Tính chất của phi kim

Khí X có tỉ khối đối với oxi bằng 1,0625. Đốt 3,4 gam khí X người ta thu được 2,24 lít khí S02 (đktc) và 1,8 gam H20. Công thức phân tử của khí X là:

A. SO2 ;                                B. SO3 ;                           C. H2S ;                                    D. Trường hợp khác

Trả lời                                  

Đáp án C.

Khối lượng mol phân tử của X : 1,0625 x 32 = 34 (gam).

\({n_{S{O_2}}} = {{2,24} \over {22,4}} = 0,1(mol)\)

Quảng cáo

Trong 0,1 mol SO2 có 0,1 mol nguyên tử s ứng với khối lượng : mS = 32 x 0,1 = 3,2 (gam). 

\({n_{{H_2}O}} = {{1,8} \over {18}} = 0,1(mol)\) trong đó có 0,2 mol nguyên tử H ứng với khối lượng : 1 x 0,2 = 0,2 (gam).

mX = mS+ mH = 3,4 gam, như vậy chất X không có oxi.

\({n_X} = {{3,4} \over {34}} = 0,1(mol)\)

Do đó : 0,1 mol phân tử X có chứa 0,1 moi nguyên tử S và 0,2 mol nguyên tử H.

Vậy 1 mol phân tử X có chứa 1 mol nguyên tử S và 2 mol nguyên tử H

Công thức hoá học của hợp chất X là H2S.