Trang chủ Lớp 9 SBT Hóa lớp 9 Bài 26.2 Trang 31 Sách bài tập Hóa 9: Trong phòng thí...

Bài 26.2 Trang 31 Sách bài tập Hóa 9: Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá...

Chia sẻ
Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây ?. Bài 26.2 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 26: Clo

Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây ?

A. NaCl ;           B. KMnO4;             C. KClO3;                   D. HCl.

Trả lời                                                    

Quảng cáo

Đáp án D.     Mục lục môn Hóa 9(SBT)

Chia sẻ