Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 142 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 142 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Viết các phương trình hoá học cho dãy chuyển hoá sau :...

Bài 1 trang 142 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Viết các phương trình hoá học cho dãy chuyển hoá sau :. Bài: Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Viết các phương trình hoá học cho dãy chuyển hoá sau :

Quảng cáo

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& (1)\,\,C\,\, + \,\,\,{O_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,C{O_2} \cr
& (2)\,\,2C{O_2}\,\, + \,\,\,Ca{(OH)_2}\,\,\, \to \,\,Ca{(HC{O_3})_2} \cr
& (3)\,Ca{(HC{O_3})_2}\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,2C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,2{H_2}O \cr
& (4)\,\,C\,\, + \,\,C{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2CO \cr
& (5)\,\,\,2CO\,\, + \,\,\,{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2C{O_2} \cr
& (6)\,\,C{O_2}\,\, + \,\,\,2NaOH\,\,\, \to \,\,\,N{a_2}C{O_3}\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& (7)\,\,N{a_2}C{O_3}\,\, + \,\,\,2HCl\,\, \to \,\,\,2NaCl\,\, + \,\,C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O \cr} \)

Quảng cáo