Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Điều chế khí clo trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão...

Bài 2 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. A. ngăn không cho khí 2 phản ứng với khí Cl2. Bài: Bài 26. Clo

Điều chế khí clo trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa cần có màng ngăn xốp vì :

A. ngăn không cho khí 2 phản ứng với khí Cl2

Quảng cáo

B. ngăn không cho khí Cl2 phản ứng với dung dịch NaOH.

C. ngăn không cho khí H2 tiếp xúc với dung dịch NaCl.

D. ngăn không cho dung dịch NaOH tiếp xúc với cực âm của bình điện phân.

Điều chế khí clo trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa cần có màng ngăn xốp vì ngăn không cho khí Cl2 phản ứng với dung dịch NaOH.

Đáp án B.

Quảng cáo