Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 7 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 7 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Khi lên men dung dịch loãng rượu etylic thì thu được giấm ăn. Từ 10 lít rượu ...

Bài 7 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Lời giải chi tiết Bài 48. Luyện tập : Rượu etylic axit axetic và chất béo

Khi lên men dung dịch loãng rượu etylic thì thu được giấm ăn. Từ 10 lít rượu 5° có thể tạo ra bao nhiêu gam axit axetic, biết hiệu suất của quá trình lên men là 90% và rượu etylic nguyên chất có D=0, 8 gam/ml.

Quảng cáo

\(\begin{array}{l}\dfrac{{{V_{{C_2}{H_5}OH}}}}{{{V_{dd\,rượu}}}}.100 = độ\,rượu\\ \Rightarrow \dfrac{{{V_{{C_2}{H_5}OH}}}}{{10}}.100 = 5\\ \Rightarrow {V_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,5\,lit = 500ml\\D = \dfrac{m}{V}\\ \Rightarrow {m_{{C_2}{H_5}OH}} = D.V = 0,8.500 = 400\,gam\\ \Rightarrow {n_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{400}}{{46}}\,mol\\H = 90\%\\  \to {n_{{C_2}{H_5}OH(pu)}} = \dfrac{{400}}{{46}}.\dfrac{{90}}{{100}}mol\end{array}\)

Phản ứng lên men:

\(\begin{array}{l}{C_2}{H_5}OH + {O_2} \to C{H_3}COOH + {H_2}O(men\,giấm)\\Theo\,pt \to {n_{C{H_3}COOH}} = {n_{{C_2}{H_5}OH(pu)}}\\ \Rightarrow {n_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{{400}}{{46}}.\dfrac{{90}}{{100}}\,mol\end{array}\)

Khối lượng axit axetic thu được là:

\({m_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{{400}}{{46}}.\dfrac{{90}}{{100}}.60 = 469,56\,gam\)

Quảng cáo