Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - học Toán 9 Bạn nào đúng 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán...

Bạn nào đúng 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1:?: Theo em, bạn nào đúng ?...

Chia sẻ
1. Căn bậc hai – Bạn nào đúng 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1:?. Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

 

Theo em, bạn nào đúng ?

Quảng cáo

Bạn Dũng trả lời đúng vì số 25 có hai căn bậc hai là 5 và -5 nhưng chỉ có 1 căn bậc hai là \(\sqrt {25}  = 5.\)

Bạn Lan phải viết: \(\sqrt {25}  = 5\) và \( – \sqrt {25}  =  – 5\) mới đúng.Chia sẻ