Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 3 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 9: ☐ Tây...

Bài 3 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 9: ☐ Tây Nguyên là vùng có nhiều dân tộc sinh sống....

Bài 3 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 9. ☐ Tây Nguyên là vùng có dân số ít nhất và mật độ dân số thấp nhất so với các vùng.. Bài 28: Vùng Tây Nguyên

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng để thấy rõ đặc điểm dân cư ở vùng Tây Nguyên.

☐ Tây Nguyên là vùng có nhiều dân tộc sinh sống.

☐ Các dân tộc ít người ở Tây Nguyên chiếm đa số dân trong vùng.

☐ Tây Nguyên là vùng có dân số ít nhất và mật độ dân số thấp nhất so với các vùng.

Quảng cáo

☐ Tât cả các ý trên.

Đặc điểm dân cư của Tây Nguyên:

☐ Tây Nguyên là vùng có nhiều dân tộc sinh sống.

☐ Các dân tộc ít người ở Tây Nguyên chiếm đa số dân trong vùng.

☒ Tây Nguyên là vùng có dân số ít nhất và mật độ dân số thấp nhất so với các vùng.

☐ Tât cả các ý trên.