Trang chủ Bài học Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Hướng dẫn giải, trả lời 14 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian. Lọc và xem nhanh theo sách/môn học: Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian - Toán lớp 11 (sách cũ), Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian - SBT Toán lớp 11 (sách cũ), ...


Câu hỏi 1 trang 73 Hình học 11: Hình chiếu song song của một hình vuông có thể là hình bình hành được không?
Câu hỏi 1 trang 73 SGK Hình học 11.  . Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không...
Câu hỏi 2 trang 73 SGK Hình học 11:  Hình 2.67 có thế là hình chiếu song song của hình lục giác đều được...
Câu hỏi 2 trang 73 SGK Hình học 11. Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian  Hình...
Câu hỏi 3 trang 74 SGK Hình lớp 11:  Trong các hình 2.68, hình nào biểu diễn cho hình lập phương?
Câu hỏi 3 trang 74 SGK Hình học 11. Lời giải chi tiết Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của...
Câu hỏi 4 trang 75 SGK Hình học 11: Các hình 2.69a, 2.69c, 2.69c là hình biểu diễn của tam giác nào?
Câu hỏi 4 trang 75 SGK Hình học 11. Lời giải chi tiết Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của...
Câu hỏi 5 trang 75 SGK Hình học 11: Các hình 2.70a, 2.70b, 2.70c, 2.70d là hình biểu diễn của các hình bình hành...
Câu hỏi 5 trang 75 SGK Hình học 11. Hình 2.70a biểu diễn hình bình hành. Bài 5. Phép chiếu song song. Hình...
Câu hỏi 6 trang 75 SGK Hình lớp 11: Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Câu hỏi 6 trang 75 SGK Hình học 11. Hình 2.72 minh họa nội dung trên đúng hay sai?. Bài 5. Phép chiếu...
Lý thuyết Hình biểu diễn của hình không gian trên mặt phẳng: Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình...
Lý thuyết Hình biểu diễn của hình không gian trên mặt phẳng: Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một...
Lý thuyết Định nghĩa phép chiếu song song: Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Lý thuyết Định nghĩa phép chiếu song song: Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian. Cho...
Lý thuyết Tính chất phép chiếu song song: Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Lý thuyết Tính chất phép chiếu song song: Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian. a)...
Bài 2.35 trang 83 Sách BT Hình học 11: Hãy vẽ hình biểu diễn của một đường tròn cùng với hai đường kính
Hãy vẽ hình biểu diễn của một đường tròn cùng với hai đường kính vuông góc của đường tròn đó.. Bài 2.35 trang...

Mới cập nhật

Ôn tập chủ đề 8 trang 115 Công nghệ 12 Cánh diều: Trong mạch so sánh tín hiệu số 1 bit, đầu ra có...
Vận dụng kiến thức về tín hiệu số. Phân tích và lời giải Câu hỏi trang 115: CH, CH, CH, CH, CH, CH, CH,...
Câu hỏi trang 115 Công nghệ 12 Lập bảng chân lý của mạch tổ hợp ở Hình O8. Quan sát Hình O8
Quan sát Hình O8. 1. Trả lời Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập chủ đề 8. Câu...
Câu hỏi trang 115 Công nghệ 12 Nêu tên các cổng logic được sử dụng trong mạch tổ hợp ở Hình O8. Quan sát...
Quan sát Hình O8. 1. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập chủ đề...
Nếu cổng NAND có 3 đầu vào thì có bao nhiêu tổ hợp trạng thái của đầu vào? Lập bảng chân lý của cổng...
Vận dụng kiến thức về cổng logic. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều -...
Đầu ra của cổng OR có giá trị 1 trong những trường hợp nào?
Vận dụng kiến thức về cổng logic. Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập chủ...
Cổng AND sẽ cho kết quả ở đầu ra như thế nào nếu các đầu vào A và B đều có giá trị 0?
Vận dụng kiến thức về cổng logic. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập...