Trang chủ Bài học Luyện tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng

luyện tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng

Bài 4 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho ba điểm A, B, C...
Cho ba điểm A, B, C phân biệt với AB = 3cm, BC = 3cm và AC = 6cm. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AC....
Bài 2 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho ba điểm A, B, C...
Cho ba điểm A, B, C thỏa mãn AB = 4cm, BC = 9cm, AC = 5cm. Chứng tỏ ba điểm A, B, C thẳng hàng. Điểm nào ở giữa hai điểm còn lại ?...
Bài 3 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho đoạn thẳng AB = 10cm....
Cho đoạn thẳng \(AB = 10cm\). Lấy điểm M nằm giữa A và B với \(AM = 3cm.\)...
Bài 1 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm O thuộc đoạn thẳng...
Cho điểm O thuộc đoạn thẳng AB, điểm M thuộc đoạn thẳng OA và điểm N thuộc đoạn thẳng OB. Chứng tỏ điểm O thuộc đoạn thẳng MN....
Bài 6 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho M, N là hai điểm...
Cho M, N là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB với AM = BN. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chứng tỏ I cũng là trung điểm của đoạn thẳng MN....
Bài 5 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm O thuộc đoạn thẳng...
Cho điểm O thuộc đoạn thẳng AB với \(AB = 8cm, AO = 2cm.\)...
Bài 8 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho hai tia đối nhau Ox...
Cho hai tia đối nhau Ox và Oy. Trên tia Ox, lấy điểm M sao cho OM = 2cm. Trên tia Oy, lấy điểm N sao cho ON = 6cm....
Bài 9 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm M là trung điểm...
Cho điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia BA lấy điểm I bất kì. Chứng tỏ rằng  IA + IB = 2IM....
Bài 7 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên tia Ox, lấy hai điểm...
Trên tia Ox, lấy hai điểm E và F sao cho OE = 3cm, OF = 8cm....

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...