Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm O thuộc đoạn thẳng AB với AB = 8cm, AO = 2cm....

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 5 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho điểm O thuộc đoạn thẳng AB với AB = 8cm, AO = 2cm.

Đề bài

Cho điểm O thuộc đoạn thẳng AB với \(AB = 8cm, AO = 2cm.\)

a) Tính OB.

b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OB. Tính đoạn thẳng AM.

Lời giải chi tiết

 

a) O thuộc đoạn thẳng AB mà OA < AB (2cm < 8cm). Nên O nằm giữa A và B

Quảng cáo

Ta có: \(OA + OB = AB\)

\(  \Rightarrow  OB = AB – AO = 8 – 2 = 6 (cm)\)

b) M là trung điểm của đoạn thẳng OB. Do đó: \(OM = MB = \dfrac{{OB} }{ 2} = \dfrac{6}{2} = 3(cm)\)

Ta có M nằm giữa A và B. Do đó \(AM + MB = AB\)

Nên \(AM + 3 = 8\) \(\Rightarrow  AM = 8 – 3 = 5 (cm)\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...