Trang chủ Bài học Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng

bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng

Bài 2 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên đường thẳng lấy bốn điểm...
Trên đường thẳng lấy bốn điểm M, N, P, O như hình 13. Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng ?...
Bài 3 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho hai đường thẳng m, n...
Cho hai đường thẳng m, n cắt nhau tại O. Lấy hai điểm M, N thuộc đường thẳng m sao cho đoạn thẳng MN không cắt đường thẳng n. Lấy hai điểm P và Q thuộc đường thẳng n sao cho đoạn ...
Bài 1 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm M thuộc đoạn thẳng...
Cho điểm M thuộc đoạn thẳng PQ thì khẳng định đúng là :...
Bài 4 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xem hình 15. Sau khi đo,...
Xem hình 15. Sau khi đo, ta điền dấu “<” vào ô trống nào sau đây :...
Bài 5 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trong hình 16, hãy đo và...
Trong hình 16, hãy đo và so sánh độ dài của ba đoạn thẳng AH, AK, AM....
Bài 9 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm C thuộc đoạn thẳng...
Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB với AC = 3cm và CB = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB....
Bài 10 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm E thuộc đoạn CD...
Cho điểm E thuộc đoạn CD với CD = 8cm và CE = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng DE....
Bài 8 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hình 19 vào vở rồi...
Vẽ hình 19 vào vở rồi vẽ tiếp : các đoạn thẳng AE và BD cắt nhau tại điểm I, các đoạn thẳng AF và CD cắt nhau tại K, các đoạn thẳng BF và CE cắt nhau tại L. Hãy kiểm tra ba điểm I...
Bài 7 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hình 18 vào vở rồi...
Vẽ hình 18 vào vở rồi dùng ba màu khác nhau để tô cho đoạn thẳng AB, đường thẳng BC và tia AC....
Bài 16 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng...
Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OA = 10 cm, vẽ đoạn thẳng AB = 3cm. Tính OB....

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...