Trang chủ Bài học Bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng

bài tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng

Bài 2 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên đường thẳng lấy bốn điểm M, N, P, O như...
Trên đường thẳng lấy bốn điểm M, N, P, O như hình 13. Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng ?
Bài 3 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho hai đường thẳng m, n cắt nhau tại O. Lấy...
Cho hai đường thẳng m, n cắt nhau tại O. Lấy hai điểm M, N thuộc đường thẳng m sao cho đoạn thẳng MN không cắt đường thẳng n. Lấy hai điểm P và Q thuộc đường thẳng n sao cho đoạn
Bài 5 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trong hình 16, hãy đo và so sánh độ dài của...
Trong hình 16, hãy đo và so sánh độ dài của ba đoạn thẳng AH, AK, AM.
Bài 9 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB với AC = 3cm...
Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB với AC = 3cm và CB = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB.
Quảng cáo


Bài 10 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm E thuộc đoạn CD với CD = 8cm và...
Cho điểm E thuộc đoạn CD với CD = 8cm và CE = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng DE.
Bài 8 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hình 19 vào vở rồi vẽ tiếp các đoạn thẳng...
Vẽ hình 19 vào vở rồi vẽ tiếp : các đoạn thẳng AE và BD cắt nhau tại điểm I, các đoạn thẳng AF và CD cắt nhau tại K, các đoạn thẳng BF và CE cắt nhau tại L. Hãy kiểm tra ba điểm I
Bài 7 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hình 18 vào vở rồi dùng ba màu khác nhau...
Vẽ hình 18 vào vở rồi dùng ba màu khác nhau để tô cho đoạn thẳng AB, đường thẳng BC và tia AC.
Bài 16 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OA = 10 cm, vẽ...
Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OA = 10 cm, vẽ đoạn thẳng AB = 3cm. Tính OB.

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...