Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 9 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 9 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia BA lấy điểm I bất kì....

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 9 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia BA lấy điểm I bất kì. Chứng tỏ rằng IA + IB = 2IM.

Đề bài

Cho điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia BA lấy điểm I bất kì. Chứng tỏ rằng  IA + IB = 2IM.

Lời giải chi tiết

 

Ta có M là trung điểm của AB. Do đó M nằm giữa A và B, MA = MB

Ta có M \( \in \) tia BA (M nằm giữa A và B), và I \( \in \) tia đối của tia BA (đầu bài cho)

Do đó hai tia BM, BI đối nhau. Nên B nằm giữa I và M \( \Rightarrow  IM = IB + MB\)

Quảng cáo

Ta còn có M nằm giữa A và I nên \(IA = IM + MA\)

Do đó:

\(IA + IB = IM + MA + IB \)

\(\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= IM + MB + IB\)

\(\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= IM + (IB + MB) \)

\(\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= IM + IM = 2IM\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...