Trang chủ Bài học Ôn tập Chương 1 – Phép nhân và phép chia các đa thức

Ôn tập Chương 1 – Phép nhân và phép chia các đa thức

Bài 80 trang 33 sgk Toán 8 tập 1, Làm tính chia:
a) \(\left( {6{x^3} – 7{x^2} – x + 2} \right):\left( {2x + 1} \right)\)            ...
Bài 81 trang 33 sgk Toán 8 tập 1, Tìm x, biết:
a) \({2 \over 3}x\left( {{x^2} – 4} \right) = 0\) ;                                     ...
Bài 82 trang 33 sgk Toán 8 tập 1, Chứng minh:
a) \({x^2} – 2xy + {y^2} + 1 > 0\)  với mọi số thực x và y;...
Bài 78 trang 33 sgk Toán 8 tập 1, Rút gọn các biểu thức sau :
a) \(\left( {x + 2} \right)\left( {x – 2} \right) – \left( {x – 3} \right)\left( {x + 1} \right)\) ;...
Bài 79 trang 33 Toán 8 tập 1, Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) \({x^2} – 4 + {\left( {x – 2} \right)^2}\) ;                                             ...
Bài 75 trang 33 sgk Toán 8 tập 1, Làm tính nhân:
a)\(5{x^2}.\left( {3{x^2} – 7x + 2} \right);\)                    ...
Bài 76 trang 33 sgk Toán 8 tập 1, Làm tính nhân:
b) \(\left( {x – 2y} \right)\left( {3xy + 5{y^2} + x} \right)\) ....
Bài 77 trang 33 sgk Toán 8 tập 1, Tính nhanh giá trị của biểu thức:
a) \(M = {x^2} + 4{y^2} – 4xy\)                  tại x = 18 và y = 4...

Bài học trong chương trình Toán 8

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...