Trang chủ Bài học Ôn tập chương 2 – Phân thức đại số

Ôn tập chương 2 – Phân thức đại số

Bài 63 trang 62 sgk Toán 8 tập 1, Viết mỗi phân thức sau dưới dạng tổng của một...
a) \({{3{x^2} – 4x – 17} \over {x + 2}}\) ;                                                    ...
Bài 59 trang 62 Toán 8 tập 1, a)Cho biểu thức. Thay vào biểu thức đã cho rồi rút...
b) Cho biểu thức \({{{P^2}{Q^2}} \over {{P^2} – {Q^2}}}\). Thay \(P = {{2xy} \over {{x^2} – {y^2}}}\) và \(Q = {{2xy} \over {{x^2} + {y^2}}}\)vào biểu thức đã cho rồi ...
Bài 60 trang 62 sgk Toán 8 tập 1, a)Hãy tìm điều kiện của x để giá trị của...
a) Hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định....
Bài 57 trang 61 sgk Toán 8 tập 1, Chứng tỏ mỗi cặp phân thức sau bằng nhau:
a)\({3 \over {2x – 3}}\) và \({{3x + 6} \over {2{x^2} + x – 6}}\)...
Bài 58 trang 62 sgk Toán 8 tập 1, Thực hiện các phép tính sau:
a) \(\left( {{{2x + 1} \over {2x – 1}} – {{2x – 1} \over {2x + 1}}} \right):{{4x} \over {10x – 5}}\)                     ...

Bài học trong chương trình Toán 8

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...