Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 24 trang 195 SBT Toán Đại số 10: Tồn tại hay...

Bài 24 trang 195 SBT Toán Đại số 10: Tồn tại hay không góc...

Tồn tại hay không góc. Bài 24 trang 195 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – Bài tập ôn tập chương VI

Tồn tại hay không góc \(\alpha \) sao cho

a) \(\sin \alpha  =  – 1\)

b) \({\rm{cos}}\alpha  = 0\)

c) \(\sin \alpha  =  – 0,9\)

d) \(cos\alpha  =  – 1,2\)

e) \(\sin \alpha  = 1,3\)

Quảng cáo

g) \(\sin \alpha  =  – 2?\)

Gợi ý làm bài

Đáp số:

a) Có;

b) Có;

c) Có;

d) Không, vì -1,2 <-1.

e) Không, vì 1,3 > 1;

g) Không, vì -2 < -1.