Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 26 trang 195 Sách bài tập Toán Đại số 10: Hãy...

Bài 26 trang 195 Sách bài tập Toán Đại số 10: Hãy viết theo thứ tự tăng dần các giá trị sau (không dùng bảng số...

Hãy viết theo thứ tự tăng dần các giá trị sau (không dùng bảng số và máy tính). Bài 26 trang 195 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – Bài tập ôn tập chương VI

Hãy viết theo thứ tự tăng dần các giá trị sau (không dùng bảng số và máy tính)

a) \(\sin {40^0},\sin {90^0},\sin {220^0},\sin {10^0}\)

Quảng cáo

b) \({\rm{cos}}{15^0},{\rm{cos}}{0^0},{\rm{cos}}{90^0},{\rm{cos}}{138^0}\)

Gợi ý làm bài

a) \(\sin {220^0} < \sin {10^0} < \sin {40^0} < \sin {90^0}\)

b) \({\rm{cos}}{138^0} < {\rm{cos}}{90^0} < {\rm{cos}}{15^0}{\rm{ < cos}}{0^0}\)