Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 32 trang 114 Sách bài tập Toán Đại số 10: Giải...

Bài 32 trang 114 Sách bài tập Toán Đại số 10: Giải bất phương trình sau...

Giải bất phương trình sau. Bài 32 trang 114 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Advertisements (Quảng cáo)

Giải bất phương trình sau:

\({{{x^2} + x – 3} \over {{x^2} – 4}} \ge 1\)

Gợi ý làm bài

\({{{x^2} + x – 3} \over {{x^2} – 4}} \ge 1 \Leftrightarrow {{{x^2} + x – 3} \over {{x^2} – 4}} – 1 \ge 0\)

\( \Leftrightarrow {{x + 1} \over {(x – 2)(x + 2)}} \ge 0\) (1)

Advertisements (Quảng cáo)

Bảng xét dấu vế trái của (1)

Đáp số: \( – 2 < x \le  – 1,x > 2\)