Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 34 trang 114 Sách bài tập Toán Đại số 10: Giải...

Bài 34 trang 114 Sách bài tập Toán Đại số 10: Giải bất phương trình sau...

Giải bất phương trình sau. Bài 34 trang 114 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 – Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải bất phương trình sau:

\(|x – 3| >  – 1\)

Gợi ý làm bài

Vì \(|x – 3| \ge 0,\forall x\) nên \(|x – 3| >  – 1,\forall x\)

Advertisements (Quảng cáo)

Tập nghiệm của bất phương trình là \(( – \infty ; + \infty )\)