Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.62 trang 57 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Thiên...

Bài 4.62 trang 57 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Thiên Vương tinh có khối lượng lớn hơn khối lượng của Trái Đất 15 lần và đường kính thì lớn...

Bài 4.62 trang 57 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. \(\eqalign{  & A.5m/{s^2}.  \cr  & B.9m/{s^2}.  \cr  & C.36m/{s^2}.  \cr  & D.150m/{s^2}. \cr} \) . CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Thiên Vương tinh có khối lượng lớn hơn khối lượng của Trái Đất 15 lần và đường kính thì lớn hơn 4 lần. Gia tốc trọng trường trên bề mặt Thiên Vương tinh gần bằng giá trị nào sau đây ?

\(\eqalign{  & A.5m/{s^2}.  \cr  & B.9m/{s^2}.  \cr  & C.36m/{s^2}.  \cr  & D.150m/{s^2}. \cr} \) 

Quảng cáo

Chọn đáp án B.

Gia tốc trọng trường trên bề măt Trái đất là \(g = \dfrac{{GM}}{{{R^2}}}\)

Gia tốc trong trường trên bề mặt Thiên Vương tinh là: \(g’ = \dfrac{{GM’}}{{R{‘^2}}}\)

R và R’ là bán kính tương ứng của Trái đất và Thiêng Vương tinh.

Tỉ số:

\(\begin{gathered}
\frac{{g’}}{g} = \frac{{M’}}{M}.{\left( {\frac{R}{{R’}}} \right)^2} = 15.\frac{1}{{16}} \hfill \\
g’ = \frac{{15}}{{16}}g = \frac{{15}}{{16}}.9,8 = 9,18\,m/{s^2} \hfill \\
\end{gathered} \)

Quảng cáo