Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Phân biệt...

Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Phân biệt sự khác nhau giữa 3 loại môi trường nuôi cấy...

Chia sẻ
Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 33: Dinh dưỡng chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.

Phân biệt sự khác nhau giữa 3 loại môi trường nuôi cấy.

– Môi trường tự nhiên : chứa các chất tự nhiên không xác định được số lượng, thành phần như cao thịt bò, pepton, cao nấm men…

– Môi trường tổng hợp : môi trường trong đó các chất đều đã biết thành phần hoá học và số lượng. Nhiều vi khuẩn hoá dưỡng hữu cơ có thể sinh trưởng trong môi trường chứa glucôzơ là nguồn cacbon và muối amôn là nguồn nitơ.

– Môi trường bán tổng hợp : môi trường trong đó có một số chất tự nhiên không xác định được thành phần và số lượng như pepton, cao thịt, cao nấm men và các chất hoá học đã biến thành phần và số lượng…