Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 3 trang 115 SGK Sinh 10 Nâng cao: Phân biệt 3...

Câu 3 trang 115 SGK Sinh 10 Nâng cao: Phân biệt 3 kiểu chuyển hoá vật chất: lên men, hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí...

Chia sẻ
Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 33: Dinh dưỡng chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.

Phân biệt 3 kiểu chuyển hoá vật chất: lên men, hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí.

– Lên men là sự phân giải cacbon hiđrat xúc tác bởi enzim trong điều kiện kị khí, không có sự tham gia của một số chất nhận êlectrôn từ bên ngoài. Chất nhận êlectrôn ở đây thường là một chất trung gian hữu cơ xuất hiện trên con đường phân giải các chất dinh dưỡng ban đầu.

– Hô hấp hiếu khí là chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử diễn ra ở màng (màng tế bào chất ở vi khuẩn và màng trong ti thể của vi sinh vật nhân thực) tạo thành ATP, chất nhận êlectrôn cuối cùng thường là một chất vô cơ như O2.

Quảng cáo

– Hô hấp kị khí là chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử diễn ra ở màng (màng tế bào chất ở vi khuẩn và màng trong ti thể của vi sinh vật nhân thực) tạo thành ATP, chất nhận êlectrôn cuối cùng thường là chất vô cơ như N03, SO42⁻, C02.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...