Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 119 Sinh lớp 10 Nâng cao: Hãy nêu đặc...

Câu 1 trang 119 Sinh lớp 10 Nâng cao: Hãy nêu đặc điểm của quá trình tổng hợp ở vi sinh vật...

Câu 1 trang 119 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 34: Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng.

Hãy nêu đặc điểm của quá trình tổng hợp ở vi sinh vật.

– Tổng hợp axit nuclêic và prôtêin: dòng thông tin di truyền từ nhân

Quảng cáo

tế bào đến tế bào chất:

Tuy nhiên, ở một số virut có quá trình phân mã ngược (ARN được dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin).

– Tổng hợp pôlisaccarit : ở vi khuẩn và tảo, việc tổng hợp tinh bột và glicôgen cần hợp chất mở đầu là ADP – glucôzơ. Một số vi sinh vật còn tổng hợp kitin và xenlulôzơ.

– Tổng hợp lipit : bằng cách liên kết glixêrol và các axit béo. Glixêrol là dẫn xuất từ đihiđrôxiaxêtôn – P. Các axit béo được tạo thành nhờ sự kết hợp liên tục với nhau của các phân tử axetyl – CoA.

Quảng cáo