Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Hãy nêu...

Câu 1 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Hãy nêu đặc điểm của các quá trình phân giải ở vi sinh vật...

Chia sẻ
Câu 1 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 35: Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng.
 

Hãy nêu đặc điểm của các quá trình phân giải ở vi sinh vật

– Phân giải axit nuclêic và prôtêin: tiết ra enzim nuclêaza phân giải ADN, ARN thành các nuclêôtit, enzim prôtêaza phân giải prôtêin thành axit amin.

Quảng cáo

– Phân giải polisaccarit: tiết enzim amilaza phân giải tinh bột thành glucôzơ, enzim xenlulaza phân giải xenlulôzơ thành glucôzơ và kitinaza phân giải kitin thành N-axêtyl-glucôzamin.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...