Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 129 Sinh lớp 10 Nâng cao: Định nghĩa ‘Sinh...

Câu 1 trang 129 Sinh lớp 10 Nâng cao: Định nghĩa ‘Sinh trưởng của vi sinh vật’ là gì ?...

Câu 1 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 38: Sinh trưởng của vi sinh vật. Giải bài tập Câu 1 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Định nghĩa : “Sinh trưởng của vi sinh vật” là gì ?

Khái niệm sinh trưởng : Sinh trưởng là sự tăng các thành phần của tế bào và có thể dẫn đến sự tăng kích thước cũng như số lượng của vi sinh vật hoặc cả hai.

Quảng cáo