Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Hãy nêu...

Câu 2 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Hãy nêu các ngành của giới Thực vật...

Câu 2 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 4: Giới thực vật.

Hãy nêu các ngành của giới Thực vật.

Thực vật gồm các ngành chính sau :

Quảng cáo

– Ngành Rêu

– Ngành Quyết

– Ngành Hạt trần

– Ngành Hạt kín

Quảng cáo