Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 73 SGK Sinh 10 Nâng cao: Bài 21: Tại...

Câu 2 trang 73 SGK Sinh 10 Nâng cao: Bài 21: Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào ?...

Câu 2 trang 73 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 21: Chuyển hóa năng lượng. Giải bài tập Câu 2 trang 73 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào ?

Quảng cáo

ATP là chất được cấu tạo gồm bazơ ađênin, đường ribôzơ và ba nhóm phôtphat. Liên kết phôtphat thứ hai và thứ ba là phần tích luỹ năng lượng và khi các nhóm phôtphat này bị tách ra, năng lượng được giải phóng.

Khi ATP bị phân giải nhờ enzim thì nhóm phôtphat không mất đi mà sẽ liên kết với chất thực hiện chức năng (prôtêin hoạt tải, prôtêin co cơ…) và khi hoạt động chức năng hoàn thành thì nhóm phôtphat lại liên kết với ADP để tạo thành ATP nhờ nguồn năng lượng tạo ra từ các phản ứng giải phóng năng lượng.

ATP là một loại năng lượng được tế bào sản sinh ra để dùng cho mọi phản ứng của tế bào và được gọi là đồng tiền năng lượng của tế bào.

Quảng cáo