Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 3 trang 73 Sinh lớp 10 Nâng cao:ATP là một phân...

Câu 3 trang 73 Sinh lớp 10 Nâng cao:ATP là một phân tử quan trọng trong trao đổi chất vì?...

Câu 3 trang 73 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 21: Chuyển hóa năng lượng.

Chọn phương án đúng. ATP là một phân tử quan trọng trong trao đổi chất vì:

a) Nó có các liên kết phôtphat cao năng

Quảng cáo

b) Các liên kết phôtphat cao năng của nó rất dễ hình thành nhưng không dễ phá vỡ

c) Nó dễ dàng thu được từ môi trường ngoài của cơ thể

d) Nó vô cùng bền vững

Đáp án: a) Nó có các liên kết phôtphat cao năng.

Quảng cáo