Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2* trang 88 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Ôxi được...

Câu 2* trang 88 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ?...

Câu 2* trang 88 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo).

Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ? Từ nơi được tạo ra, ôxi phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào ?

Quảng cáo

* Trong quang hợp, ôxi được tạo ra ở pha sáng nhờ quá trình quang phân li nước :

H2O → OH⁻ + H+,  4OH → 2H2O + O2.

* Từ nơi được tạo ra, O2 phải qua 3 lớp màng để ra khỏi tế bào (màng tilacôit, màng lục lạp và màng tế bào).

Quảng cáo