Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 4 trang 88 SGK Sinh 10 Nâng cao: Hãy lựa chọn...

Câu 4 trang 88 SGK Sinh 10 Nâng cao: Hãy lựa chọn và ghép các chữ cái ở đầu câu (a, b, c,) ở cột B...

Câu 4 trang 88 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo).

Hãy lựa chọn và ghép các chữ cái ở đầu câu (a, b, c,..) ở cột B vào các số thứ tự của các câu cột A trong bảng sau đây sao cho hợp nghĩa :

(chú ý số chữ cái nhiều hơn số thứ tự – nghĩa là có chữ cái không dùng đến)

Cột A

Cột B

1. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở

a)… cường độ quang hợp khác nhau.

2. Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ

b)… tổng hợp glucôzơ.

Quảng cáo

3. Ôxi được tạo ra trong quang hợp từ

c)… túi dẹp (màng tilacôit).

4. Pha tối của quang hợp diễn ra ở

d)… hấp thu năng lượng ánh sáng.

5. Cùng một giống cây trồng ở những điều kiện khác nhau có thể có

e)… quá trình quang phân li nước.

f)… quá trình cố định CO2.

g)… cơ chất của lục lạp (strôma).

 1- c ; 2-d ; 3- e ; 4- g ; 5- a

Quảng cáo