Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 3 trang 88 Sinh lớp 10 Nâng cao: Tại sao gọi...

Câu 3 trang 88 Sinh lớp 10 Nâng cao: Tại sao gọi pha tối của quang hợp là chu trình cố định CO2 ?...

Câu 3 trang 88 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo).

Mô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha tối của quang hợp là chu trình cố định CO2 ?

Các phản ứng tối (trong quang hợp) được xúc tác bởi một phần chuỗi các enzim có trong chất nền (stroma) của lục lạp ở cây xanh và tảo hoặc trong tế bào của vi khuẩn quang hợp. Các cơ thể quang hợp sử dụng ATP và NADPH (hoặc NADH) được tạo ra từ pha sáng để tổng hợp Cacbonhiđrat từ CO2 của khí quyển.

Gọi pha tối của quang hợp là chu trình cố định CO2 là vì tại pha tối này, CO2 của khí quyển được cơ thể quang hợp sử dụng cùng với năng lượng (ATP, NADPH, hoặc NADH) để tạo ra cacbonhiđrat.

Quảng cáo