Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 39 trang 63 SGK Đại số 10 nâng cao, Với mỗi...

Bài 39 trang 63 SGK Đại số 10 nâng cao, Với mỗi câu sau đây. Hãy chọn phần kết luận mà em cho là đúng:...

Với mỗi câu sau đây. Hãy chọn phần kết luận mà em cho là đúng:. Bài 39 trang 63 SGK Đại số 10 nâng cao – Ôn tập chương 2

Với mỗi câu sau đây. Hãy chọn phần kết luận mà em cho là đúng:

a) Trên khoảng (-1; 1), hàm số y = -2x + 5

(A) Đồng biến

(B) Nghịch biến;

(C) Cả kết luận (A) và (B) đều sai.

b) Trên khoảng (0; 1), hàm số y = x2 + 2x – 3

(A) Đồng biến

Quảng cáo

(B) Nghịch biến;

(C) Cả kết luận (A) và (B) đều sai.

c) Trên khoảng (-2; 1) hàm số y = x2 + 2x – 3

(A) Đồng biến

(B) Nghịch biến;

(C) Cả kết luận (A) và (B) đều sai.

Đáp án

a) Chọn (B)

b) Chọn (A)

c) Chọn (C)

Quảng cáo