Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 190 Đại số 10 Nâng cao: Đổi số đo...

Bài 4 trang 190 Đại số 10 Nâng cao: Đổi số đo độ của các cung tròn sau thành số đo radian (chính xác đến phần nghìn):...

Đổi số đo độ của các cung tròn sau thành số đo radian (chính xác đến phần nghìn):. Bài 4 trang 190 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 1: Góc lượng giác và cung lượng giác

a) Đổi số đo độ của các cung tròn sau thành số đo radian (chính xác đến phần nghìn):

21o30′ và 75o54′.

b) Đổi số đo radian của các cung tròn sau ra số đo độ : 2,5 (rad) và 2/π (rad) (có thể dùng máy tính bỏ túi).

Quảng cáo

Đáp án

a) Ta có:

\(\eqalign{
& {21^0}30′ = {{21,5\pi } \over {180}} \approx 0,375\,\,(rad) \cr
& {75^0}54′ = {{75,9\pi } \over {180}} \approx 1,325\,\,(rad) \cr} \)

b) Ta có:

\(\eqalign{
& 2,5\,rad\,\, = \,{({{2,5.180} \over \pi })^0} \approx {143^0}14′ \cr
& {2 \over \pi }rad\, = ({{{2 \over \pi }180} \over \pi }) = {({{360} \over \pi })^0} \approx {36^0}29′ \cr} \)

Quảng cáo