Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 42 trang 97 SGK Đại số10 nâng cao, Với giá trị...

Bài 42 trang 97 SGK Đại số10 nâng cao, Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng ấy song song với nhau?...

Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng ấy song song với nhau?. Bài 42 trang 97 SGK Đại số10 nâng cao – Bài 4: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Cho hai đường thẳng (\(d_1\)): x + my = 3 và (\(d_2\)): mx + 4y = 6.

a) Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng đó cắt nhau?

b) Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng ấy song song với nhau?

c) Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng ấy trùng nhau?

Quảng cáo

Xét hệ phương trình: 

\(\left\{ \matrix{
x + my = 3 \hfill \cr
mx + 4y = 6 \hfill \cr} \right.\)

a) (d1) và (d2) cắt nhau ⇔  D ≠ 0 ⇔ m ≠ ±2

b) (d1)//(d2) ⇔ D = 0 và Dx ≠ 0 hoặc (Dy ≠ 0) ⇔ m = -2

c) (d1) trùng với (d2) ⇔ D = Dx = Dy = 0 ⇔ m = 2

Quảng cáo