Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 43 trang 112 SGK Hình học 10 Nâng cao, Viết phương...

Bài 43 trang 112 SGK Hình học 10 Nâng cao, Viết phương trình chính tắc của parabol (P) trong mỗi trường hợp sau...

Viết phương trình chính tắc của parabol (P) trong mỗi trường hợp sau. Bài 43 trang 112 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài 7. Đường Parabol

Viết phương trình chính tắc của parabol (P) trong mỗi trường hợp sau

a) (P) có tiêu điểm F(3, 0)

b) (P) đi qua điểm M(1, -1)

c) (P) có tham số tiêu là \(p = {1 \over 3}.\)

Quảng cáo

a) Ta có: \({p \over 2} = 3 \Rightarrow p = 6\)

Phương trình chính tắc của (P) là: \({y^2} = 12x.\)

b) Giả sử \((P):{y^2} = 2px\,(p > 0)\)

\(M\left( {1; – 1} \right) \in \left( P \right)\) nên \({\left( { – 1} \right)^2} = 2p .1 \Rightarrow p = {1 \over 2}\)

Vậy \(\left( P \right):{y^2} = x.\)

c) Phương trình  \(\left( P \right):{y^2} = {2 \over 3}x.\)

Quảng cáo