Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 34 trang 22 Đại số 10 Nâng cao: Cho A là...

Câu 34 trang 22 Đại số 10 Nâng cao: Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10, B = {n ∈ N | n ≤ 6} và C = {n ∈ N | 4 ≤ n ≤ 6}...

Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10, B = {n ∈ N | n ≤ 6} và C = {n ∈ N | 4 ≤ n ≤ 6}. Câu 34 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10,

B = {n ∈ N | n  ≤ 6} và C = {n ∈ N | 4 ≤  n  ≤ 10}

Hãy tìm:

a) A ∩ (B ∪ C)

b) (A\B) ∪ (A\C) ∪ (B\C)

Quảng cáo

Ta có:

A = {0, 2, 4, 6, 8, 10}

B = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6}

C = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

a) (B ∪ C) = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

A ∩ (B ∪ C) = {0, 2, 4, 6, 8, 10}

b) A\B = {8, 10}; A\C = {0, 2}; B\C = {0, 1, 2, 3}

⇒ (A\B) ∪ (A\C) ∪ (B\C) = {0, 1, 2, 3, 8,10}

Quảng cáo