Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 42 trang 22 Đại số 10 Nâng cao: Chọn khẳng định...

Câu 42 trang 22 Đại số 10 Nâng cao: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:...

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:. Câu 42 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Cho A = {a, b, c}; B = {b, c, d}; C = {b, c, e}

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ C;

Quảng cáo

B. A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)

C. (A ∪ B) ∩ C = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)

D. (A ∩ B) ∪ C = (A ∪ B) ∩ C

Chọn B

Quảng cáo